نمونه سوالات عربی فصل 5 و 6 و 7

سوال از واژه نامه

معنی افعال زیر را بنویسید .

صَعِدَ _ غَسَلَ _ اَکَـل _مَلَــکَ _ رَجَعَ _ وَجَدَ _ حَصَـدَ _ وَصَلَ _ هَلَـکَ _ طَرَقَ _ جاءَ _ جَمَعَ

معنی کلمات زیر را بنویسید .

فَلِماذَا اشتَرَیتَ ؟ _ قَمیصاً _ السًوق

/ 0 نظر / 10 بازدید