آزمون علوم فصل 8

انرزی چیست ؟

مهم ترین ویژگی انرژی چیست ؟

در هر کاری که انجام می شود 2 اتفاق می افتد : ............ و ..............

واحد اندازه گیری نیرو چیست ؟

واحد اندازه گیری انرژی چیست ؟

هرگاه زاویه بین نیرو بر جا به جایی ........... درجه باشد کار انجام نداده ایم .

فرق مسافت با جا به جایی ؟ کدام برای محاسبه کار استفاده میشود ؟

برای انرژی های زیر مثال بزنید .

نورانی _ هسته ای _ پتانسیل گرانشی _ پتانسیل کشسانی _ پتانسیل شیمیایی - الکتریکی

در چه موقع کار صفر است ؟

فرمول بدست آوردن کار ؟

انرژی پتانسیل گرانشی به ........... و ................ بستگی دارد .

زنگ تفریح زنگ تفریح زنگ تفریح


/ 0 نظر / 10 بازدید